Search form

โคโลสี 4:16

16เมื่อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​อ่าน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​แล้ว ก็​ส่ง​ไป​หื้อ​ผู้เจื้อ​ตี้​อยู่​ใน​เมือง​เลาดีเซีย​ตวย กับ​หื้อ​อ่าน​จดหมาย​จาก​เมือง​เลาดีเซีย​ตี้​ข้าพเจ้า​เขียน​ตวย​เน่อ