Search form

โคโลสี int

จดหมาย​ฉบับ​นี้​เขียน​โดย​เปาโล ต้าน​เขียน​ไป​เถิง​ผู้เจื้อ​ตี้​เมือง​โคโลสี​ต๋อน​ตี้​ติด​คอก​อยู่​ใน​กรุง​โรม ต้าน​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ขึ้น​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 60

โคโลสี​เป๋น​เมือง​สำคัญ​ตี้​อยู่​ติด​แม่น้ำ​ไลคัส​ตี้​ไหล​ผ่าน​แคว้น​เอเชีย​ตัง​วัน​ตก ใน​สมัย​นี้​อยู่​ใน​ประเทศ​ตุรกี โคโลสี​อยู่​บ่ไก๋​จาก​เมือง​เอเฟซัส เปาโล​ได้​บอก​ข่าวดี​ใน​เมือง​เอเฟซัส​สอง​ปี๋ ย้อน​จาอั้น​ข่าวดี​นี้​ก็​แผ่​ขยาย​ไป​แหม​หลาย​เมือง​ใน​แคว้น​เอเชีย (​กิจก๋าน 19:10​) เปาโล​บอก​ไว้​ว่า​จาว​โคโลสี​ได้ยิน​ข่าวดี​นี้​จาก​เอปาฟรัส คน​ตี้​เกย​ได้ยิน​กำ​เตสนา​ของ​เปาโล แล้ว​ก็​ได้​มา​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​งาน​ของ​ต้าน ต่อ​มา​ต๋อน​ตี้​เปาโล​ติด​คอก​อยู่​ใน​กรุง​โรม ต้าน​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เถิง​ผู้เจื้อ​จาว​โคโลสี​ย้อน​ว่า​ต้าน​ได้ยิน​ข่าว​ว่า​หมู่​เขา​ก่ำลัง​หลง​ไป​ต๋าม​กำ​สอน​ตี้​ผิด

เปาโล​เตื๋อน​หมู่​ผู้เจื้อ​ใน​โคโลสี​บ่หื้อ​เจื้อ​กำ​สอน​ตี้​ผิด ย้อน​กำ​สอน​หมู่​นี้​ขึ้น​อยู่​กับ​กำกึ๊ด​ของ​คน​ตี้​สอน​ว่า​หมู่​เขา​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ได้​โดย​เยียะ​ต๋าม​กฎเก๋ณฑ์​ของ​มนุษย์ เจ้น กฎเก๋ณฑ์​ตี้​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​ตี้​กิ๋น​ได้​กาว่า​ห้าม​กิ๋น แต่​เปาโล​สอน​ว่า หมู่​เขา​จะ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ได้ ก็​โดย​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระเยซู​เต้าอั้น พระองค์​เป๋น​ผู้​ตี้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​สูง​สุด​เหนือ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ใน​โลก​กาว่า​ใน​สวรรค์ กับ​หมู่​เขา​ก็​ต้อง​ใจ้​จีวิต​อย่าง​บริสุทธิ์​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า​ตวย