Search form

เอเฟซัส 1:1

กำ​ตั๊กตวาย

1จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า​เปาโล ผู้​เป๋น​อัครทูต​ของ​พระเยซู​คริสต์​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า

เถิง​คน​ของ​พระเจ้า​ตี้​สัตย์ซื่อ​ใน​เมือง​เอเฟซัส ผู้​ตี้​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระเยซู​คริสต์