Search form

เอเฟซัส 1:11

11พระองค์​ได้​เลือก​เฮา​หื้อ​เป๋น​คน​ของ​พระองค์ โดย​ตี้​หื้อ​เฮา​มี​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระคริสต์ ย้อน​นี่​เป๋น​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์​ตี้​พระองค์​ได้​ตั้งใจ๋​ไว้​ตั้งแต่​เก๊า