Search form

เอเฟซัส 1:17

17เฮา​อธิษฐาน​ขอ​พระเจ้า​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา ตี้​เป๋น​พระบิดา​ผู้​ยิ่งใหญ่ โผด​หื้อ​พระวิญญาณ​กับ​หมู่​ต้าน ตี้​จะ​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​มี​ผญา​ปั๋ญญา กับ​เปิดเผย​เรื่อง​ของ​พระเจ้า​หื้อ​หมู่​ต้าน เปื้อ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮู้จัก​พระองค์​นัก​ขึ้น