Search form

เอเฟซัส 1:9

9พระองค์​โผด​หื้อ​เฮา​ฮู้​เถิง​แผนก๋าน​ล้ำเลิ็ก​ตี้​พระองค์​ตั้งใจ๋​เยียะ​หื้อ​สำเร็จ​ใน​พระคริสต์ ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์