Search form

เอเฟซัส 2

เกิด​ใหม่​ใน​พระคริสต์

1ตะก่อน​หมู่​ต้าน​เผียบ​เหมือน​คน​ตี้​ต๋าย​ไป​แล้ว​ใน​ฝ่าย​จิตวิญญาณ ย้อน​บ่ยอม​เจื้อฟัง​กับ​เยียะ​บาป 2หมู่​ต้าน​เกย​ใจ๊​จีวิต​ตี้​บ่ดี​ต๋าม​ตาง​ของ​โลก หมู่​ต้าน​ยอม​เจื้อฟัง​ซาต๋าน​ผู้​มี​อำนาจ​ใน​ฟ้า​อากาศ เซิ่ง​เป๋น​วิญญาณ​ตี้​ควบคุม​คน​ตี้​บ่ยอม​เจื้อฟัง​พระเจ้า 3ตะก่อน​หมู่​เฮา​กู้​คน​ก็​เกย​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​คน​หมู่​นั้น​เหมือน​กั๋น คือ​เฮา​เยียะ​ต๋าม​กิเลส​ตั๋ณหา​ของ​สันดาน​บาป กับ​เยียะ​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​ตั๋ว​กับ​จิตใจ๋​ของ​เฮา เซิ่ง​เฮา​สมควร​แล้ว​ตี้​จะ​ต้อง​ฮับ​ก๋าน​ลงโต้ษ​จาก​พระเจ้า​เหมือน​คน​อื่นๆ ย้อน​บาป​ของ​เฮา​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​โขด 4แต่​ความ​เมตต๋า​ของ​พระเจ้า​กับ​ความ​ฮัก​ตี้​พระองค์​มี​หื้อ​เฮา​นั้น​นัก​ขนาด 5เถิง​แม้ว่า​เฮา​ได้​ต๋าย​ไป​แล้ว​ใน​ฝ่าย​จิตวิญญาณ​ย้อน​ความ​บาป​ของ​เฮา แต่​พระเจ้า​ก็​หื้อ​ต้าน​มี​จีวิต​ใหม่​ฮ่วม​กับ​พระคริสต์ ตี้​หมู่​ต้าน​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​นั้น ก็​ย้อน​พระคุณ​ของ​พระเจ้า 6พระองค์​เยียะ​หื้อ​เฮา​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ตวย​กั๋น​กับ​พระคริสต์ กับ​โผด​หื้อ​เฮา​นั่ง​ปกครอง​อยู่​ใน​สวรรค์​ฮ่วม​กับ​พระองค์​ตวย ย้อน​เฮา​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระเยซู​คริสต์ 7ตี้​พระเจ้า​เยียะ​จาอี้ ก็​เปื้อ​หื้อ​ยุค​ต่อๆ ไป จะ​ได้​หัน​พระคุณ​อัน​เหลือ​ล้น​ของ​พระองค์ โดย​ความ​เมตต๋า​ของ​พระองค์​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์ 8ตี้​หมู่​ต้าน​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​นั้น ก็​ย้อน​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​ผ่าน​ตาง​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​ต้าน บ่ใจ้​จาก​ตั๋ว​ของ​หมู่​ต้าน​เน่อ แต่​พระเจ้า​โผด​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน 9บ่มี​ใผ​อวด​ตั๋ว​ได้ ย้อน​บ่ได้​มา​จาก​สิ่ง​ตี้​คน​เยียะ 10เฮา​เป๋น​ผล​งาน​ของ​พระเจ้า​ตี้​พระองค์​สร้าง​ขึ้น​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์ เปื้อ​หื้อ​เฮา​เยียะ​สิ่ง​ดีๆ ตี้​พระองค์​เกียม​ไว้​หื้อ​เฮา​เยียะ​ก่อน​แล้ว

ความ​เป๋น​น้ำ​นึ่ง​ใจ๋​เดียว​กั๋น​ใน​พระคริสต์

11จาอั้น​หมู่​ต้าน​ตี้​เกิด​มา​เป๋น​คน​ต่างจ้าด เป๋น​ผู้​ตี้​จาว​ยิว​ฮ้อง​ว่า หมู่​บ่ได้​เข้า​พิธี​สุหนัต ย้อน​จาว​ยิว​ฮ้อง​ตั๋ว​เก่า​ว่า หมู่​เข้า​พิธี​สุหนัต (​แต่​หมายเถิง​พิธี​ตี้​คน​เยียะ​ต่อ​ตั๋ว​เต้าอั้น​) 12หื้อ​จ๋ำ​ไว้​เต๊อะ​ว่า ตะก่อน​หมู่​ต้าน​ใจ๊​จีวิต​โดย​บ่มี​พระคริสต์ บ่ได้​เป๋น​จาว​อิสราเอล กับ​บ่มี​ส่วน​ฮ่วม​ใน​พันธสัญญา​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​ไว้ หมู่​ต้าน​ใจ๊​จีวิต​ใน​โลก​นี้ อย่าง​บ่มี​ความ​หวัง​กับ​บ่มี​พระเจ้า 13แต่​บ่าเดี่ยว​นี้​หมู่​ต้าน​มี​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระเยซู​คริสต์ จาก​ตี้​ตะก่อน​หมู่​ต้าน​อยู่​ไก๋​พระเจ้า แต่​ต๋อน​นี้​เลือด​ของ​พระคริสต์​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ได้​เข้า​มา​อยู่​ใก้​พระองค์​แล้ว 14พระคริสต์​เป๋น​ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​เกิด​สันติสุข​ขึ้น​หละหว่าง​หมู่​เฮา พระองค์​เยียะ​หื้อ​หมู่​จาว​ยิว​กับ​หมู่​คน​ต่างจ้าด​เป๋น​หมู่​เดียว​กั๋น โดย​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระองค์ พระองค์​ได้​ทำลาย​ก๋าน​เป๋น​ศัตรู๋​กั๋น ก็​เผียบ​เหมือน​ได้​ตุ๊บ​ก่ำแปง​ตี้​เกิ้ง​หมู่​เขา​ออก​เหีย 15พระองค์​ได้​ยกเลิก​บท​บัญญัติ​ตึง​กำ​สั่ง​กับ​กฎเก๋ณฑ์​ต่างๆ เปื้อ​เยียะ​หื้อ​คน​ตึง​สอง​ฝ่าย​รวม​เป๋น​หมู่​ใหม่ เซิ่ง​เป๋น​หมู่​เดียว​กั๋น​โดย​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระองค์ แล้ว​สันติสุข​ก็​เกิด​ขึ้น 16ก๋าน​ต๋าย​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​ของ​พระเยซู​คริสต์ เยียะ​หื้อ​ตึง​สอง​ฝ่าย​บ่เป๋น​ศัตรู๋​กั๋น​แหม​ต่อ​ไป กับ​ปา​หมู่​เขา​ตี้​เป๋น​หมู่​เดียว​กั๋น​แล้ว​นั้น ปิ๊ก​คืนดี​กับ​พระเจ้า 17จาอั้น​พระองค์​เลย​มา​บอก​ข่าวดี​เรื่อง​สันติสุข​นี้ หื้อ​หมู่​ตี้​อยู่​ไก๋​พระเจ้า​กับ​หมู่​จาว​ยิว​ตี้​อยู่​ใก้​พระเจ้า​แล้ว 18ย้อน​ว่า โดย​ตาง​พระเยซู​คริสต์​ตึง​สอง​หมู่​มี​สิทธิ์​ตี้​จะ​เข้า​ใก้​พระบิดา​ได้ โดย​ตาง​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​องค์​เดียว​กั๋น

19จาอั้น​หมู่​ต้าน​ก็​บ่ใจ้​คน​ต่างด้าว​กาว่า​คน​นอก​แหม​ต่อไป แต่​เป๋น​หมู่​เดียว​กั๋น​กับ​คน​ของ​พระเจ้า กับ​เป๋น​คน​ใน​ครอบครัว​ของ​พระองค์ 20เผียบ​เหมือน​ตึก​ตี้​พระเจ้า​สร้าง​ขึ้น​ต่อ​จาก​ฐาน ฐาน​นั้น​ก็​คือ​หมู่​อัครทูต​กับ​หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า กับ​มี​พระเยซู​คริสต์​เป๋น​ศิลามุมเอก 21พระองค์​ยึด​กู้​ส่วน​ของ​ตึก​นี้​หื้อ​ติด​กั๋น​ไว้ กับ​เยียะ​หื้อ​ตึก​นี้​จ๋ำเริญ​ขึ้น​เป๋น​พระวิหาร​ตี้​ศักดิ์สิทธิ์​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า 22จาอั้น​หมู่​ต้าน​ตี้​มี​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระคริสต์ ก็​ได้ฮับ​ก๋าน​ก่อ​สร้าง​ขึ้น​ฮ่วม​กั๋น​กับ​คน​อื่นๆ เปื้อ​สร้าง​หื้อ​เป๋น​ตี้​อยู่​ของ​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า