Search form

เอเฟซัส 2:1

เกิด​ใหม่​ใน​พระคริสต์

1ตะก่อน​หมู่​ต้าน​เผียบ​เหมือน​คน​ตี้​ต๋าย​ไป​แล้ว​ใน​ฝ่าย​จิตวิญญาณ ย้อน​บ่ยอม​เจื้อฟัง​กับ​เยียะ​บาป