Search form

เอเฟซัส 2:15

15พระองค์​ได้​ยกเลิก​บท​บัญญัติ​ตึง​กำ​สั่ง​กับ​กฎเก๋ณฑ์​ต่างๆ เปื้อ​เยียะ​หื้อ​คน​ตึง​สอง​ฝ่าย​รวม​เป๋น​หมู่​ใหม่ เซิ่ง​เป๋น​หมู่​เดียว​กั๋น​โดย​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระองค์ แล้ว​สันติสุข​ก็​เกิด​ขึ้น