Search form

เอเฟซัส 2:21

21พระองค์​ยึด​กู้​ส่วน​ของ​ตึก​นี้​หื้อ​ติด​กั๋น​ไว้ กับ​เยียะ​หื้อ​ตึก​นี้​จ๋ำเริญ​ขึ้น​เป๋น​พระวิหาร​ตี้​ศักดิ์สิทธิ์​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า