Search form

เอเฟซัส 2:22

22จาอั้น​หมู่​ต้าน​ตี้​มี​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระคริสต์ ก็​ได้ฮับ​ก๋าน​ก่อ​สร้าง​ขึ้น​ฮ่วม​กั๋น​กับ​คน​อื่นๆ เปื้อ​สร้าง​หื้อ​เป๋น​ตี้​อยู่​ของ​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า