Search form

เอเฟซัส 2:5

5เถิง​แม้ว่า​เฮา​ได้​ต๋าย​ไป​แล้ว​ใน​ฝ่าย​จิตวิญญาณ​ย้อน​ความ​บาป​ของ​เฮา แต่​พระเจ้า​ก็​หื้อ​ต้าน​มี​จีวิต​ใหม่​ฮ่วม​กับ​พระคริสต์ ตี้​หมู่​ต้าน​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​นั้น ก็​ย้อน​พระคุณ​ของ​พระเจ้า