Search form

เอเฟซัส 2:6

6พระองค์​เยียะ​หื้อ​เฮา​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ตวย​กั๋น​กับ​พระคริสต์ กับ​โผด​หื้อ​เฮา​นั่ง​ปกครอง​อยู่​ใน​สวรรค์​ฮ่วม​กับ​พระองค์​ตวย ย้อน​เฮา​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระเยซู​คริสต์