Search form

เอเฟซัส 3

เปาโล​บอก​ข่าวดี​หื้อ​กับ​คน​ต่างจ้าด

1จาอั้น ข้าพเจ้า​เปาโล​คน​ตี้​ติด​คอก​ย้อน​ฮับใจ๊​พระเยซู​คริสต์ เปื้อ​หัน​แก่​หมู่​ต้าน​ตี้​เป๋น​คน​ต่างจ้าด 2แน่​ละ หมู่​ต้าน​ต้อง​เกย​ได้ยิน​แล้ว​ว่า​พระเจ้า​โผด​เมตต๋า​หื้อ​ก๋านงาน​นี้​กับ​ข้าพเจ้า เปื้อ​จ้วย​หมู่​ต้าน 3พระเจ้า​โผด​เปิดเผย​ข้อล้ำเลิ็ก​ของ​พระองค์​หื้อ​ข้าพเจ้า​ฮู้ ต๋าม​ตี้​ข้าพเจ้า​เขียน​ไว้​สั้นๆ นั้น​แล้ว 4เมื่อ​หมู่​ต้าน​อ่าน​ผ่อ หมู่​ต้าน​ก็​จะ​ฮู้​ว่า​ข้าพเจ้า​เข้าใจ๋​ข้อ​ล้ำเลิ็ก​ของ​พระคริสต์ 5ตะก่อน พระเจ้า​บ่ได้​เปิดเผย​ข้อล้ำเลิ็ก​นี้​หื้อ​ใผ​ฮู้​ใผ​หัน แต่​บ่าเดี่ยว​นี้ พระองค์​โผด​เปิดเผย​หื้อ​หมู่​อัครทูต​ผู้​บริสุทธิ์​ของ​พระองค์ กับ​หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า หื้อ​ฮู้​ผ่าน​ตาง​พระวิญญาณ 6ข้อล้ำเลิ็ก​นั้น​ก็​คือ โดย​ผ่าน​ตาง​ข่าวดี​นั้น คน​ต่างจ้าด​ก็​จะ​ได้ฮับ​มรดก​ฮ่วม​กั๋น​กับ​จาว​ยิว กับ​เป๋น​เหมือน​ส่วน​ต่างๆ ใน​ตั๋ว​เดียว​กั๋น กับ​มี​ส่วนฮ่วม​ใน​พระสัญญา​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​ไว้​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์

7ข้าพเจ้า​ได้ฮับ​หน้าตี้​หื้อ​มา​บอก​ข่าวดี​นั้น ก็​โดย​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​ตี้​หื้อ​ข้าพเจ้า​ผ่าน​ตาง​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระองค์ 8เถิงแม้​ว่า ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​ตี้​ต่ำต้อย​เหลือ​คน​ต่ำต้อย​ตี้​สุด​ใน​หมู่​คน​ของ​พระเจ้า แต่​พระเจ้า​ก็​ได้​หื้อ​พระคุณ​นี้​กับ​ข้าพเจ้า​เปื้อ​หื้อ​เอา​ข่าวดี​มา​บอก​คน​ต่างจ้าด ข่าวดี​นั้น​ก็​คือ​ปอน​ของ​พระคริสต์​ตี้​นัก​จ๋น​สุด​กำกึ๊ด​ตี้​จะ​กึ๊ด​ได้ 9กับ​เยียะ​หื้อ​กู้​คน​เข้าใจ๋​ถองแกะ​ถองแก๋น​เถิง​แผนก๋าน​อัน​ล้ำเลิ็ก​ตี้​พระเจ้า ผู้​สร้าง​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง ได้​ซ่อน​ไว้​ตั้งแต่​ก่อน​สร้าง​โลก​มา​แล้ว 10เปื้อ​ว่า​ต๋อน​นี้​หมู่​ผู้​ปกครอง​กับ​ผู้​มี​สิทธิ​อำนาจ​ใน​สวรรค์ จะ​ได้​หัน​เถิง​ผญา​ปั๋ญญา​ตี้​ล้น​เหลือ​ของ​พระเจ้า​ผ่าน​ตาง​คริสตจักร 11ก็​เป๋น​ไป​ต๋าม​แผนก๋าน​ตี้​พระองค์​วาง​ไว้​ตั้งแต่​เก๊า เซิ่ง​เรื่อง​นี้​พระองค์​ก็​เยียะ​สำเร็จ​แล้ว​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์ องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา 12เมื่อ​หมู่​เฮา​มี​ความ​เจื้อ​ใน​พระคริสต์ หมู่​เฮา​ก็​อธิษฐาน​ต่อหน้า​พระเจ้า​ได้​อย่าง​มั่นใจ๋​กับ​บ่ต้อง​กั๋ว 13จาอั้น​ข้าพเจ้า​ขอ​หื้อ​หมู่​ต้าน บ่ต้อง​อ่อนใจ๋​ตี้​ข้าพเจ้า​ก่ำลัง​ตุ๊กยาก​เปื้อ​หมู่​ต้าน ย้อน​สิ่ง​หมู่​นี้​ก็​เปื้อ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ได้​ฮับ​เกียรติ

ความ​ฮัก​ของ​พระคริสต์

14ย้อน​จาอี้​ข้าพเจ้า​จึง​คุก​เข่า​ลง​อธิษฐาน​ต่อหน้า​พระบิดา 15ผู้​ตี้​สร้าง​กู้​คู่​กู้​คน​ตึง​ใน​สวรรค์​กับ​บน​โลก 16ข้าพเจ้า​อธิษฐาน​ขอ​พระเจ้า​ตี้​จะ​หื้อ​ฤทธิ์​อำนาจ​ตึงหมด​กับ​หมู่​ต้าน จาก​ปอน​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์​ใน​สวรรค์​ผ่าน​ตาง​พระวิญญาณ เปื้อ​ต้าน​จะ​ได้​มี​จิตใจ๋​ตี้​เข้มแข็ง 17ขอ​หื้อ​พระคริสต์​อยู่​ใน​ใจ๋​ของ​หมู่​ต้าน​โดย​ตาง​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​ต้าน ขอ​หื้อ​ต้าน​มั่นคง​อยู่​ใน​ความ​ฮัก 18เปื้อ​หื้อ​หมู่​ต้าน​กับ​คน​ของ​พระเจ้า​กู้​คน​เข้าใจ๋​เถิง ความ​ฮัก​ของ​พระคริสต์​ว่า กว้าง ยาว สูง กับ​เลิ็ก มอก​ใด 19ขอ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮู้จัก​ความ​ฮัก​ของ​พระคริสต์​นั้น เถิงแม้​ว่า​จะ​บ่ได้​ฮู้จัก​ตึงหมด​ก็​ต๋าม เปื้อ​พระเจ้า​จะ​ได้​จ้วย​หื้อ​หมู่​ต้าน​เป๋น​เหมือน​พระองค์​อย่าง​สมบูรณ์

20จง​ถวาย​เกียรติ​แก่​พระองค์ ผู้​ตี้​เยียะ​ได้​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​นัก​เหลือ​ตี้​เฮา​ขอ​กาว่า​กึ๊ด โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​ตี้​เยียะ​ก๋าน​อยู่​ใน​ตั๋ว​เฮา 21ขอ​เกียรติ​จาก​ผู้เจื้อ​ใน​คริสตจักร​ตังหลาย​จง​มี​แก่​พระเจ้า​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์​กู้​เจ้น​กู้​จ้าด​ตลอด​ไป อาเมน