Search form

เอเฟซัส 3:16

16ข้าพเจ้า​อธิษฐาน​ขอ​พระเจ้า​ตี้​จะ​หื้อ​ฤทธิ์​อำนาจ​ตึงหมด​กับ​หมู่​ต้าน จาก​ปอน​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์​ใน​สวรรค์​ผ่าน​ตาง​พระวิญญาณ เปื้อ​ต้าน​จะ​ได้​มี​จิตใจ๋​ตี้​เข้มแข็ง