Search form

เอเฟซัส 4

ตั๋ว​เดียว​กั๋น​ใน​พระคริสต์

1ข้าพเจ้า​คน​ตี้​โดน​ขัง​คอก​ย้อน​ฮับใจ๊​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า ขอ​อ้อนวอน​หื้อ​หมู่​ต้าน​ใจ๊​จีวิต​หื้อ​เปิง​กับ​ตี้​พระเจ้า​ได้​ฮ้อง​หมู่​ต้าน​มา​เป๋น​คน​ของ​พระองค์ 2หื้อ​ถ่อมใจ๋ อ่อนน้อม กับ​อดทน​ต่อ​กั๋น​โดย​ความ​ฮัก 3หื้อ​พยายาม​อย่าง​ตี้​สุด​ตี้​จะ​ฮักษา​ความ​เป๋น​น้ำนึ่ง​ใจ๋เดียว​กั๋น ตี้​ได้ฮับ​จาก​พระวิญญาณ ตี้​ได้​ผูกพัน​หมู่​ต้าน​ไว้​โดย​สันติสุข 4มี​ตั๋ว​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​มี​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​องค์​เดียว​กั๋น เหมือน​กับ​ตี้​พระเจ้า​ฮ้อง​หมู่​ต้าน​มา​หื้อ​มี​ความ​หวัง​อย่าง​เดียว​กั๋น 5มี​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​องค์​เดียว ความ​เจื้อ​เดียว บัพติศมา​เดียว 6กับ​มี​พระเจ้า​พระบิดา​องค์​เดียว​ของ​กู้​คน ผู้​ตี้​มี​อำนาจ​สูงสุด เยียะ​ก๋าน​ผ่าน​กู้​คน กับ​อยู่​ใน​กู้​คน

7แต่​เฮา​กู้​คน​ก็​ได้ฮับ​ของ​ประทาน​ต๋าม​พระคุณ​ของ​พระคริสต์​ตี้​โผด​ปั๋น​หื้อ​เฮา 8จาอั้น​ใน​พระคัมภีร์​จึง​มี​กำเขียน​ไว้​ว่า

“เมื่อ​พระองค์​ขึ้น​ไป​อยู่​ตี้​สูง

พระองค์​ก็​เอา​เชลย​หลาย​คน​ไป​ตวย

แล้ว​พระองค์​ก็​หื้อ​ของ​ประทาน​กับ​มนุษย์”

9ตี้​บอก​ว่า “พระองค์​ขึ้น​ไป” ก็​หมายเถิง​ว่า​พระองค์​เกย​ลง​ไป​อยู่​ใน​ตี้​ตี้​ต่ำ​ตี้​สุด​ของ​โลก ​ก่อน​แล้ว 10พระองค์​ผู้​ตี้​ลง​ไป​นั้น ก็​คือ​พระองค์​ตี้​ขึ้น​ไป​อยู่​ตี้​สูง​ตี้​สุด​เหนือ​ฟ้า​สวรรค์​ตวย เปื้อ​พระองค์​จะ​ได้​อยู่​กู้​ตี้​กู้​ตาง 11พระองค์​หื้อ​ของ​ประทาน​แต่​ละ​คน​ก็​คือ หื้อ​บาง​คน​เป๋น​อัครทูต บาง​คน​เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า บาง​คน​เป๋น​คน​บอก​ข่าวดี บาง​คน​เป๋น​ศิษยาภิบาล​กับ​เป๋น​ครู​สอน​ศาสนา 12เปื้อ​เกียม​คน​ของ​พระเจ้า​ไว้​สำหรับ​งาน​ฮับใจ๊ กับ​เสริมสร้าง​ตั๋ว​ของ​พระคริสต์ ​หื้อ​แข็งแฮง​ขึ้น 13จ๋น​หมู่​เฮา​ตึงหมด​จะ​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​ตาง​ความ​เจื้อ​กับ​ความ​ฮู้​เกี่ยว​กับ​พระบุตร​ของ​พระเจ้า แล้ว​เฮา​จะ​เติบโต​เป๋น​คน​ใหญ่​ใน​ความ​เจื้อ​อย่าง​สมบูรณ์ คือ เป๋น​เหมือน​พระคริสต์​กู้​อย่าง 14เปื้อ​เฮา​จะ​บ่เป๋น​เหมือน​หละอ่อน​แหม​ต่อไป ตี้​ถูก​คลื่น​ปั๊ด​ไป​ปั๊ด​มา กาว่า​ถูก​ลม​ปั๊ด​ไป​ตาง​ปู๊น​ไป​ตาง​เพ้ โดย​กำสอน​ผิด​ของ​คน​สอน​ผิด​ตี้​ใจ๊​อุบาย​จุล่าย​เฮา 15แตน​ตี้​จะ​เป๋น​จาอั้น ก็​หื้อ​หมู่​เฮา​ยึด​ความ​จริง​ด้วย​ความ​ฮัก เปื้อ​หมู่​เฮา​จะ​จ๋ำเริญ​ขึ้น​กู้​อย่าง​จ๋น​เป๋น​เหมือน​พระคริสต์​ผู้​เป๋น​หัว​ของ​คริสตจักร 16พระองค์​เยียะ​หื้อ​ตั๋ว​ตึงหมด​ยึด​ติด​กั๋น​โดย​ข้อต่อ​ตี้​พระองค์​หื้อ​มา เมื่อ​แต่​ละ​ส่วน​เยียะ​ก๋าน​ต๋าม​หน้าตี้​ของ​มัน ก็​เยียะ​หื้อ​ตั๋ว​เติบโต​กับ​แข็งแฮง​ขึ้น​เอง​โดย​ความ​ฮัก

มี​จีวิต​ใหม่​ใน​พระคริสต์

17ย้อน​จาอั้น ข้าพเจ้า​ขอ​บอก​กับ​ยืนยัน​แตน​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ว่า ต่อ​ไป​นี้​หื้อ​หมู่​ต้าน​เลิก​ใจ๊​จีวิต​เหมือน​กับ​คน​บ่ฮู้จัก​พระเจ้า ตี้​กึ๊ด​ก้า​เรื่อง​ตี้​บ่มี​ประโยชน์ 18ย้อน​หมู่​เขา​ง่าว​กับ​หลึกหลึ่ง จิตใจ๋​ของ​หมู่​เขา​จึง​ถูก​เยียะ​หื้อ​มืด​มน​ไป หมู่​เขา​เลย​บ่มี​ส่วน​ใน​จีวิต​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า 19หมู่​เขา​บ่ละอาย​ใน​ก๋าน​เยียะ​บาป​แหม​แล้ว ยอม​หื้อ​ตั๋ว​เก่า​มัว​เมา​อยู่​ใน​กาม เยียะ​เรื่อง​ลามก​กู้​อย่าง​โดย​บ่หักห้าม​ใจ๋​ตั๋ว​เก่า 20แต่​สิ่ง​หมู่​นี้​บ่ใจ้​สิ่ง​ตี้​หมู่​ต้าน​ได้​เฮียนฮู้​ใน​เรื่อง​พระคริสต์ 21แต๊ๆ หมู่​ต้าน​ก็​เกย​ได้ยิน​เรื่อง​ของ​พระองค์ กับ​เกย​ได้ฮับ​กำ​สอน​เรื่อง​ของ​พระองค์ เซิ่ง​เป๋น​ความ​จริง​ตี้​พระเจ้า​เปิดเผย​ไว้​ใน​เรื่อง​ของ​พระเยซู 22กำสอน​นั้น​ก็​คือ จีวิต​เก่า​ตี้​ถูก​จุ​ล่าย​โดย​กิเลส​ตั๋ณหา​ตี้​เยียะ​หื้อ​หมู่​เฮา​ต้อง​ฉิบหาย​นั้น หื้อ​เอา​ขว้าง​เหีย 23แล้ว​จง​ยอม​หื้อ​พระเจ้า​เปี่ยน​กำกึ๊ด​กับ​จิตใจ๋​ของ​หมู่​ต้าน​ใหม่ 24กับ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ยอมฮับ​จีวิต​ใหม่ ตี้​พระเจ้า​สร้าง​ขึ้น​หื้อ​เป๋น​เหมือน​พระองค์ เป๋น​จีวิต​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​กับ​บริสุทธิ์​แต๊ๆ

25ย้อน​จาอั้น​หื้อ​เลิก​จุล่าย​กั๋น หื้อ​กู้​คน​อู้​แต่​ความ​จริง​ต่อ​กั๋น ย้อน​หมู่​เฮา​ก็​เป๋น​ส่วน​ต่างๆ ของ​ตั๋ว​เดียว​กั๋น 26ถ้า​โขด​ก็​ห้าม​เยียะ​บาป กับ​ห้าม​โขด​จ๋น​เถิง​ตะวัน​ตก​ดิน 27ห้าม​หื้อ​มาร​มี​โอกาส​จุล่าย​หมู่​ต้าน​ได้ 28คน​ขี้ลัก​ขี้จก​ก็​หื้อ​ย้าง​เหีย หื้อ​ฮิ​หา​เอา​คน​เดียว​โดย​สอง​มือ​ของ​ตั๋ว​เก่า เปื้อ​ว่า​จะ​มี​สิ่ง​ของ​ตี้​จะ​แบ่งปั๋น​จ้วยเหลือ​คน​ยากจ๋น

29ห้าม​อู้​กำ​บ่ดี แต่​หื้อ​อู้​กำ​ตี้​ดี​ตี้​จ้วย​หื้อ​คน​ฟัง​มี​ก๋ำลังใจ๋ ต๋าม​ตี้​เขา​ต้องก๋าน เปื้อ​กำ​อู้​ของ​ต้าน​จะ​ได้​เป๋น​ประโยชน์​กับ​คน​ตี้​ได้ยิน 30ห้าม​เยียะ​หื้อ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ของ​พระเจ้า​เสียใจ๋ ย้อน​ว่า​พระเจ้า​ได้​หื้อ​พระวิญญาณ​นั้น​จ๊ำ​ก๋า​เฮา​ไว้ เปื้อ​ว่า​เฮา​จะ​บ่ถูก​ตัดสิน​ลงโต้ษ ใน​วัน​ตี้​จะ​ได้ฮับ​ก๋าน​ไถ่​ใน​วัน​สุดต๊าย​นั้น 31หื้อ​เอา​สิ่ง​หมู่​นี้​ออก​ไป​จาก​หมู่​ต้าน​หื้อ​หมด คือ​ความ​ฮู้สึก​ขมขื่น​ตึงหมด ก๋าน​โขด ก๋าน​โมโห ก๋าน​ผิด​หัว​กั๋น ก๋าน​ใส่​ฮ้าย​ป้าย​สี รวม​ตึง​ก๋าน​กึ๊ดฮ้าย​กู้​อย่าง 32หื้อ​เมตต๋า เอื้อเฟื้อ​เผื่อแผ่ กับ​ยกโต้ษ​หื้อ​กั๋น​เหมือน​พระเจ้า​ได้​ยกโต้ษ​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน​ผ่าน​ตาง​พระคริสต์