Search form

เอเฟซัส 4:1

ตั๋ว​เดียว​กั๋น​ใน​พระคริสต์

1ข้าพเจ้า​คน​ตี้​โดน​ขัง​คอก​ย้อน​ฮับใจ๊​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า ขอ​อ้อนวอน​หื้อ​หมู่​ต้าน​ใจ๊​จีวิต​หื้อ​เปิง​กับ​ตี้​พระเจ้า​ได้​ฮ้อง​หมู่​ต้าน​มา​เป๋น​คน​ของ​พระองค์