Search form

เอเฟซัส 4:13

13จ๋น​หมู่​เฮา​ตึงหมด​จะ​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​ตาง​ความ​เจื้อ​กับ​ความ​ฮู้​เกี่ยว​กับ​พระบุตร​ของ​พระเจ้า แล้ว​เฮา​จะ​เติบโต​เป๋น​คน​ใหญ่​ใน​ความ​เจื้อ​อย่าง​สมบูรณ์ คือ เป๋น​เหมือน​พระคริสต์​กู้​อย่าง