Search form

เอเฟซัส 4:24

24กับ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ยอมฮับ​จีวิต​ใหม่ ตี้​พระเจ้า​สร้าง​ขึ้น​หื้อ​เป๋น​เหมือน​พระองค์ เป๋น​จีวิต​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​กับ​บริสุทธิ์​แต๊ๆ