Search form

เอเฟซัส 4:29

29ห้าม​อู้​กำ​บ่ดี แต่​หื้อ​อู้​กำ​ตี้​ดี​ตี้​จ้วย​หื้อ​คน​ฟัง​มี​ก๋ำลังใจ๋ ต๋าม​ตี้​เขา​ต้องก๋าน เปื้อ​กำ​อู้​ของ​ต้าน​จะ​ได้​เป๋น​ประโยชน์​กับ​คน​ตี้​ได้ยิน