Search form

เอเฟซัส 4:3

3หื้อ​พยายาม​อย่าง​ตี้​สุด​ตี้​จะ​ฮักษา​ความ​เป๋น​น้ำนึ่ง​ใจ๋เดียว​กั๋น ตี้​ได้ฮับ​จาก​พระวิญญาณ ตี้​ได้​ผูกพัน​หมู่​ต้าน​ไว้​โดย​สันติสุข