Search form

เอเฟซัส 5

1ย้อน​หมู่​ต้าน​เป๋น​ลูก​ตี้​พระเจ้า​ฮัก หื้อ​หมู่​ต้าน​เฮียน​แบบ​พระองค์ 2หื้อ​มี​ความ​ฮัก​ใน​ก๋าน​ใจ๊​จีวิต เหมือน​กับ​ตี้​พระคริสต์​ฮัก​เฮา กับ​สละ​จีวิต​ของ​พระองค์​เป๋น​เครื่อง​ถวาย​กับ​เครื่อง​ปู่จา​ตี้​หอม​หวาน​ตี้​พระเจ้า​เปิงใจ๋ เปื้อ​เฮา

3หมู่​ต้าน​ตี้​เป๋น​คน​ของ​พระเจ้า ก็​บ่สมควร​ตี้​จะ​ยุ่ง​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​ก๋าน​เยียะ​บาป​ตาง​เพศ ก๋าน​ลามก กับ​ก๋าน​โลภ แม้แต่​อู้​เถิง​ก็​ห้าม​เลย 4ตึง​ก๋าน​อู้​ลามก อู้​เล่น​ไป​เล่ย​บ่มี​สาระ ก๋าน​อู้​ฮะ ก็​บ่สมควร​เหมือน​กั๋น แต่​หื้อ​อู้​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า​ดี​กว่า​เน่อ 5กู้​คน​ตี้​ล่วง​ประเวณี กาว่า​ลามก กาว่า​โลภ (​ความ​โลภ​เยียะ​หื้อ​คน​ยก​ทรัพย์สิน​สิ่ง​ของ​ขึ้น​เป๋น​พระเจ้า​) หื้อ​หมู่​ต้าน​แน่ใจ๋​ได้​เลย​ว่า คน​หมู่​นี้​จะ​บ่มี​ส่วน​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระคริสต์​กับ​พระเจ้า​เลย

6ห้าม​หื้อ​ใผ​มา​จุล่าย​หมู่​ต้าน​โดย​กำ​อู้​ตี้​บ่ใจ๊​เรื่อง​แต๊​ได้ ย้อน​สิ่ง​ตี้​อู้​มา​ตึงหมด​นี้​จะ​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​ลงโต้ษ​หมู่​คน​ตี้​บ่เจื้อฟัง 7จาอั้น ห้าม​ไป​ยุ่ง​เกี่ยว​อะหยัง​กับ​คน​หมู่​นั้น 8ย้อน​ว่า​ตะก่อน​หมู่​ต้าน​ก็​เกย​อยู่​ใน​ความ​มืด แต่​บ่าเดี่ยวนี้​หมู่​ต้าน​อยู่​ใน​ความ​เป่งแจ้ง​แล้ว ย้อน​เป๋น​คน​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า ก็​หื้อ​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​คน​ตี้​อยู่​ใน​ความ​เป่งแจ้ง 9(​ย้อน​ว่า​ความ​เป่งแจ้ง​นั้น​เยียะ​หื้อ​เฮา​เยียะ​แต่​สิ่ง​ดี สิ่ง​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม กับ​สิ่ง​ตี้​เป๋น​ความ​จริง​) 10หื้อ​ค้น​ผ่อ​ลอ​ว่า มี​อะหยัง​พ่อง​ตี้​จะ​เยียะ​หื้อ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ปอใจ๋ 11ห้าม​ไป​ยุ่ง​เกี่ยว​อะหยัง​กับ​ก๋าน​ของ​คน​ตี้​อยู่​ใน​ความ​มืด เซิ่ง​บ่มี​ประโยชน์​นั้น แต่​หื้อ​เปิดเผย​ก๋าน​หมู่​นั้น​ออก​มา​หื้อ​คน​ฮู้​เหีย​เน่อ 12แม้แต่​จะ​อู้​เถิง​สิ่ง​หมู่​นั้น​ตี้​หมู่​เขา​เยียะ​กั๋น​ใน​ตี้​ลับ ก็​ยัง​เป๋น​เรื่อง​น่า​อาย​แต๊ๆ 13เมื่อ​เขา​เอา​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ออก​มา​ไว้​ตี้​เป่งแจ้ง สิ่ง​ตี้​หมกเม็ด​ก็​จะ​หัน​ได้​หมด 14ย้อน​ว่า​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​แสง​ส่อง​หื้อ​หัน​นั้น ก็​เป่งแจ้ง​ไป​ตวย จาอั้น​เลย​มี​กำเขียน​ไว้​ว่า

“คน​ตี้​หลับ​อยู่​ก็​หื้อ​ลุก​ขึ้น​เต๊อะ

หื้อ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย

แล้ว​พระคริสต์​จะ​ส่อง​แสง​ไป​ต้อง​ตั๋ว​ต้าน”

15จาอั้น จง​หละวัง​ใน​ก๋าน​ใจ๊​จีวิต​หื้อ​ดี ห้าม​ใจ๊​จีวิต​เหมือน​คน​ง่าว แต่​หื้อ​ใจ๊​จีวิต​เหมือน​คน​หลวก 16จง​ใจ๊​กู้ๆ โอกาส​หื้อ​เป๋น​ประโยชน์ ย้อน​ว่า​กู้​วัน​นี้​ก็​มี​ก้า​คน​เยียะ​บ่ดี 17จาอั้น ห้าม​เป๋น​คน​ง่าว แต่​หื้อ​เข้าใจ๋​ว่า องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ใค่​อยาก​หื้อ​หมู่​ต้าน​เยียะ​อะหยัง 18ห้าม​กิ๋น​เหล้า​องุ่น​จ๋น​เมา ย้อน​มัน​จะ​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​คุม​สติ​ตั๋ว​เก่า​บ่ได้ แต่​หื้อ​พระวิญญาณ​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน​เต๋ม​ตี้ 19หื้อ​ฮ้อง​เพลง​สดุดี เพลง​นมัสก๋าน กับ​เพลง​สรรเสริญ​จาก​จิตวิญญาณ​หื้อ​กั๋น กับ​หื้อ​ฮ้อง​กับ​สรรเสริญ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ออก​มา​จาก​ใจ๋​หมู่​ต้าน​แต๊ๆ 20หื้อ​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า​พระบิดา​ใน​นาม​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา สำหรับ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​อยู่​ตลอด

หน้าตี้​ของ​ผัวเมีย

21หื้อ​หมู่​ต้าน​เจื้อฟัง​กั๋น ย้อน​หมู่​ต้าน​เคารพ​ยำเก๋ง​พระคริสต์

22คน​เป๋น​เมีย​ก็​ต้อง​เจื้อฟัง​ผัว เหมือน​ตี้​เจื้อฟัง​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า 23ย้อน​ว่า​ผัว​ก็​เป๋น​หัว​ของ​เมีย เหมือน​ตี้​พระคริสต์​เป๋น​หัว​ของ​คริสตจักร ตี้​เป๋น​ตั๋ว​ของ​พระองค์​ตี้​พระองค์​ได้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ 24คริสตจักร​เจื้อฟัง​พระคริสต์​จาใด คน​เป๋น​เมีย​ก็​สมควร​เจื้อฟัง​ผัว​กู้​อย่าง​จาอั้น​เหมือน​กั๋น

25คน​เป๋น​ผัว​ต้อง​ฮัก​เมีย​ตั๋วเก่า เหมือน​ตี้​พระคริสต์​ฮัก​คริสตจักร​กับ​ยอม​สละ​จีวิต​เปื้อ​คริสตจักร 26พระองค์​เยียะ​จาอี้​ก็​เปื้อ​ซ่วย​ล้าง​คน​ใน​คริสตจักร​หื้อ​บริสุทธิ์​ด้วย​น้ำ ​กับ​ถ้อยกำ​ของ​พระองค์ 27เปื้อ​พระองค์​จะ​ได้​มอบ​คริสตจักร​ตี้​สง่างาม​บริสุทธิ์​หมดใส บ่มี​ต๋ำหนิ บ่มี​ตี้​ติ กาว่า​บ่มี​มลทิน​อะหยัง​เลย​หื้อ​กับ​พระองค์​เอง 28อย่าง​เดียว​กั๋น คน​เป๋น​ผัว​ก็​ต้อง​ฮัก​เมีย​เหมือน​ฮัก​ตั๋ว​เก่า ใผ​ตี้​ฮัก​เมีย​ก็​เต้า​กับ​ฮัก​ตั๋ว​เก่า 29ย้อน​ว่า​บ่มี​ใผ​จัง​ตั๋ว​ของ​ตั๋วเก่า มี​ก้า​เลี้ยงดู​เอา​ใจ๋​ใส่ เหมือน​ตี้​พระคริสต์​เลี้ยงดู​เอา​ใจ๋​ใส่​คริสตจักร 30ย้อน​เฮา​เป๋น​ส่วน​ต่างๆ ใน​ตั๋ว​ของ​พระคริสต์ 31เหมือน​ตี้​มี​กำเขียน​ใน​พระคัมภีร์​ว่า “ย้อน​จาอั้น​ป้อจาย​จะ​แยก​จาก​ป้อ​แม่​ของ​ตั๋ว​ไป​อยู่​ฮ่วม​ผูกพัน​กั๋น​กับ​เมีย ตึง​สอง​คน​จะ​ก๋าย​เป๋น​คนๆ เดียว​กั๋น” 32พระคัมภีร์​ข้อ​นี้​มี​ความ​จริง​ตี้​ล้ำเลิ็ก​นัก ตั๋ว​ข้าพเจ้า​เข้าใจ๋​ว่า​หมายเถิง​พระคริสต์​กับ​คริสตจักร 33จาใด​ก็​ดี หมู่​ต้าน​ตี้​เป๋น​ผัว​ต้อง​ฮัก​เมีย​เหมือน​ฮัก​ตั๋ว​เก่า กับ​คน​เป๋น​เมีย​ก็​ต้อง​เคารพ​นับถือ​ผัว​ตวย