Search form

เอเฟซัส 5:14

14ย้อน​ว่า​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​แสง​ส่อง​หื้อ​หัน​นั้น ก็​เป่งแจ้ง​ไป​ตวย จาอั้น​เลย​มี​กำเขียน​ไว้​ว่า

“คน​ตี้​หลับ​อยู่​ก็​หื้อ​ลุก​ขึ้น​เต๊อะ

หื้อ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย

แล้ว​พระคริสต์​จะ​ส่อง​แสง​ไป​ต้อง​ตั๋ว​ต้าน”