Search form

เอเฟซัส 5:2

2หื้อ​มี​ความ​ฮัก​ใน​ก๋าน​ใจ๊​จีวิต เหมือน​กับ​ตี้​พระคริสต์​ฮัก​เฮา กับ​สละ​จีวิต​ของ​พระองค์​เป๋น​เครื่อง​ถวาย​กับ​เครื่อง​ปู่จา​ตี้​หอม​หวาน​ตี้​พระเจ้า​เปิงใจ๋ เปื้อ​เฮา