Search form

เอเฟซัส 5:20

20หื้อ​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า​พระบิดา​ใน​นาม​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา สำหรับ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​อยู่​ตลอด