Search form

เอเฟซัส 5:31

31เหมือน​ตี้​มี​กำเขียน​ใน​พระคัมภีร์​ว่า “ย้อน​จาอั้น​ป้อจาย​จะ​แยก​จาก​ป้อ​แม่​ของ​ตั๋ว​ไป​อยู่​ฮ่วม​ผูกพัน​กั๋น​กับ​เมีย ตึง​สอง​คน​จะ​ก๋าย​เป๋น​คนๆ เดียว​กั๋น”