Search form

เอเฟซัส 6:10

หื้อ​ใส่​เครื่อง​ป้องกั๋น​ของ​พระเจ้า

10สุด​ต๊าย​นี้ หื้อ​หมู่​ต้าน​เป๋น​คน​เข้มแข็ง​ใน​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า กับ​โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์