Search form

เอเฟซัส 6:23

23ขอ​พระเจ้า​พระบิดา​กับ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​โผด​หื้อ​สันติสุข ความ​ฮัก กับ​ความ​เจื้อ​แก่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​กู้​คน​ตวย