Search form

เอเฟซัส 6:4

4คน​เป๋น​ป้อ​บ่ดี​ยั่ว​หื้อ​ลูก​โขด แต่​หื้อ​เลี้ยงดู​หมู่​เขา​โดย​ก๋าน​อบรม​สั่ง​สอน กับ​เตื๋อน​สติ​หมู่​เขา ต๋าม​หลัก​กำสอน​ตี้​มา​จาก​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า