Search form

เอเฟซัส int

เปาโล​เป๋น​ผู้​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้ ต้าน​เขียน​ขึ้น​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 61 ใน​หละหว่าง​นั้น​ต้าน​ติด​คอก​อยู่​ตี้​กรุง​โรม จดหมาย​ฉบับ​เอเฟซัส ฟีลิปปี โคโลสี​กับ​ฟีเลโมน ต้าน​ก็​เขียน​ขึ้น​หละหว่าง​นั้น​ตวย ย้อน​จาอั้น​จดหมาย​หมู่​นี้​บาง​เตื้อ​ก็​ฮ้อง​ว่า จดหมาย​จาก​คอก เปาโล​ติด​คอก​อยู่​ตี้​กรุง​โรม​ก็​ย้อน​บอก​ข่าวดี

ผู้​เชี่ยว​ชาญ​พระคัมภีร์​ส่วน​ใหญ่​ถือ​ว่า​เปาโล​ได้​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​บ่ใจ้​เขียน​เถิง​ก้า​ผู้เจื้อ​ใน​เอเฟซัส​เต้าอั้น แต่​ได้​เขียน​เถิง​ผู้เจื้อ​คน​อื่นๆ ใน​เมือง​อื่นๆ ใน​แคว้น​เอเชีย​ตวย เปาโล​ได้​อยู่​ใน​เมือง​เอเฟซัส​สอง​ปี๋​ป๋าย กับ​ได้​บอก​ข่าวดี​ต๋อน​ตี้​อยู่​ตี้​หั้น (​กิจก๋าน 19:10​) เอเฟซัส​คือ​เมือง​ตี้​สำคัญ เซิ่ง​อยู่​ตัง​วัน​ตก​ติด​กับ​ทะเล​ใน​แคว้น​เอเชีย ใน​สมัย​นี้​แคว้น​เอเชีย​จะ​อยู่​ใน​ประเทศ​ตุรกี คาด​ว่า​ผู้เจื้อ​ใน​เมือง​เอเฟซัส​อาจ​จะ​เอา​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ของ​เปาโล​ไป​หื้อ​กับ​ผู้เจื้อ​ใน​ตี้​ต่างๆ ใน​แคว้น​เอเชีย​ได้​อ่าน​ตวย

เปาโล​ได้​เขียน​เถิง​ความ​สัมพันธ์​ของ​คริสตจักร​กับ​พระเยซู​คริสต์ พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์​ตี้​ตั้งใจ๋​ไว้​ตั้งแต่​เก๊า​นั้น​สำเร็จ​โดย​ผ่าน​ก๋าน​ต๋าย​กับ​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ของ​พระเยซู​คริสต์ ย้อน​จาอั้น​พระคริสต์​จึง​เป๋น​ผู้​นำ​กับ​ผู้​ปกครอง​คน​ของ​พระเจ้า ก็​คือ​คริสตจักร จาว​ยิว​กับ​คน​ต่างจ้าด​ก็​มี​สันติสุข​ตวย​กั๋น​ได้​ผ่าน​ก๋าน​ต๋าย​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​ของ​พระเยซู​คริสต์ กับ​หมู่​เขา​ก็​ได้​เป๋น​หมู่​เดียว​กั๋น คือ​คริสตจักร ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระเยซู​คริสต์​เยียะ​หื้อ​ผู้เจื้อ​กู้​คน​สามารถ​ฮับ​ปอน​ฝ่าย​จิต​วิญญาณ​กู้​อย่าง​จาก​พระเจ้า ก๋าน​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​เป๋น​ของ​ประทาน​จาก​พระเจ้า บ่ใจ้​ขึ้น​อยู่​กับ​สิ่ง​ตี้​คน​เยียะ พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ก็​มา​อยู่​ใน​ใจ๋​ของ​ผู้เจื้อ​กู้​คน กับ​พระองค์​ก็​หื้อ​ของ​ประทาน​ฝ่าย​วิญญาณ​เปื้อ​ผู้เจื้อ​กู้​คน​จะ​สามารถ​จ้วย​หื้อ​ตั๋ว​ของ​พระคริสต์​แข็งแฮง​ขึ้น กับ​เติบโต​เป๋น​คน​ใหญ่​ใน​ความ​เจื้อ แล้ว​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​บริสุทธิ์​กับ​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม