Search form

กาลาเทีย 1

กำ​ตั๊กตวาย

1จดหมาย​ฉบับ​นี้ จาก​ข้าพเจ้า​เปาโล (​ผู้​เป๋น​อัครทูต​ตี้​บ่ได้​ฮ้อง​มา​โดย​คน กาว่า​แต่งตั้ง​โดย​คน แต่​พระเยซู​คริสต์​กับ​พระเจ้า​พระบิดา ผู้​ตี้​ได้​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย เป๋น​ผู้​แต่งตั้ง​หื้อ​ข้าพเจ้า​เป๋น​อัครทูต​) 2ตึง​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ ตี้​อยู่​ตวย​ข้าพเจ้า

เถิง​คริสตจักร​ตังหลาย​ใน​แคว้น​กาลาเทีย

3ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​พระคุณ​ตึง​สันติสุข​จาก​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เฮา กับ​จาก​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เต๊อะ 4พระเยซู​ได้​สละ​จีวิต​ของ​พระองค์​เปื้อ​บาป​ของ​เฮา เปื้อ​จ้วย​เฮา​หื้อ​ป๊น​จาก​บาป​ใน​ยุค​นี้ ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เฮา 5ขอ​เกียรติ​จง​มี​แก่​พระเจ้า​ตลอด​ไป อาเมน

ข่าวดี​ตี้​แต๊​จริง

6ข้าพเจ้า​งืด​ขนาด​ว่า ยัง​บ่ตัน​หยัง​เตื้อ หมู่​ต้าน​ก็​ปา​กั๋น​ละ​พระเจ้า ผู้​ตี้​ฮ้อง​ต้าน​เข้า​มา​หา​พระองค์ โดย​พระคุณ​ของ​พระเยซู​คริสต์ แล้ว​ก่ำลัง​จะ​ไป​ตวย​ต๋าม​กำ​สอน​อย่าง​อื่น​ตี้​หมู่​เขา​อ้าง​ว่า​เป๋น​ข่าวดี​เหีย 7ความ​จริง​บ่มี​ข่าวดี​อย่าง​อื่น​แหม​แล้ว แต่​มี​บาง​คน​เยียะ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​เกิด​ความ​สับสน โดย​ตั้งใจ๋​จะ​บิด​เบือน​ข่าวดี​แต๊ๆ ของ​พระเยซู​คริสต์ ไป​เป๋น​อย่าง​อื่น​เหีย 8ถ้า​มี​ใผ​มา​บอก​ข่าวดี​อย่าง​อื่น ตี้​บ่เหมือน​ข่าวดี​ตี้​หมู่​เฮา​เกย​บอก​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ฟัง​ก่อน​แล้ว​นั้น บ่ว่า​จะ​เป๋น​หมู่​เฮา​ก็​ต๋าม​กาว่า​ทูตสวรรค์​ก็​ต๋าม ก็​ขอ​หื้อ​คน​นั้น​ถูก​สาป​แจ้ง 9หมู่​เฮา​เกย​บอก​ไว้​แล้ว ข้าพเจ้า​ก็​ขอ​บอก​ซ้ำ​แหม​กำ​ว่า ถ้า​ใผ​บอก​ข่าวดี​อย่าง​อื่น ตี้​บ่เหมือน​ข่าวดี​ตี้​หมู่​ต้าน​ได้ฮับ​จาก​หมู่​เฮา​แล้ว​นั้น ขอ​หื้อ​เขา​ถูก​สาป​แจ้ง 10ตี้​อู้​จาอี้​ข้าพเจ้า​อู้​เอาใจ๋​คน​กา บ่ใจ้​เน่อ ข้าพเจ้า​ก่ำลัง​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​ปอใจ๋ ข้าพเจ้า​อู้​หื้อ​คน​ยอมฮับ​กา ถ้า​ข้าพเจ้า​เป๋น​จาอั้น ข้าพเจ้า​ก็​บ่มา​เป๋น​คน​ฮับใจ๊​พระคริสต์​อยู่​จาอี้​แน่ๆ

จีวิต​ของ​เปาโล​ก่อน​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​พระเจ้า

11ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย ข้าพเจ้า​ขอ​บอก​หื้อ​ฮู้​ว่า ข่าวดี​ตี้​ข้าพเจ้า​บอก​นั้น บ่ได้​มา​จาก​กำ​กึ๊ด​ของ​คน 12ข้าพเจ้า​บ่เกย​ฮับ​ข่าวดี​นี้​จาก​ใผ กับ​บ่มี​ใผ​คน​ใด​สอน​ข้าพเจ้า แต่​พระเยซู​คริสต์​เป๋น​ผู้​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ฮู้

13ต้าน​ตังหลาย​ก็​ฮู้​อยู่​แล้ว​ว่า ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​ถือ​ศาสนา​ยิว​นั้น ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​จาใด ข้าพเจ้า​ได้​ข่ม​เหง​คริสตจักร​ของ​พระเจ้า​อย่าง​หนัก กับ​ฮิ​ตี้​จะ​ทำลาย​หมู่​เขา​จ๋น​เสี้ยง​ตึง​หมด 14สมัย​นั้น​ข้าพเจ้า​ก้าวหน้า​ใน​ศาสนา​ยิว​นัก​เหลือ​คน​อื่น​ตี้​เป๋น​คน​รุ่น​เดียว​กั๋น ข้าพเจ้า​กระตือรือร้น​ใน​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม​ฮีต​เก่า​ฮอย​เดิม​ของ​ป้ออุ๊ย​แม่หม่อน​ของ​ข้าพเจ้า​อย่าง​เคร่งครัด​ตี้​สุด 15แต่​พระเจ้า​ได้​เลือก​ข้าพเจ้า​ไว้ ตั้งแต่​เมื่อ​อยู่​ใน​ต๊อง​แม่​แล้ว พระเจ้า​ได้​ฮ้อง​ข้าพเจ้า​ด้วย​พระคุณ​ของ​พระองค์ หื้อ​มา​เป๋น​ผู้​ฮับ​ใจ๊​พระองค์ 16พระองค์​เปิงใจ๋​ตี้​จะ​เปิดเผย​เรื่อง​พระเยซู​คริสต์​พระบุตร​ของ​พระองค์​หื้อ​ข้าพเจ้า​ฮู้จัก เปื้อ​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​บอก​ข่าวดี​เรื่อง​พระบุตร​แก่​คน​ต่างจ้าด เวลา​นั้น​ข้าพเจ้า​บ่ได้​เปิ็กษา​ใผ​คน​ใด​เลย 17กับ​บ่ได้​ขึ้น​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม เปื้อ​เปิ็กษา​คน​ตี้​เป๋น​อัครทูต​มา​ก่อน​ข้าพเจ้า แต่​ได้​ลวด​ไป​ประเทศ​อาระเบีย​เลย แล้ว​เมื่อลูน​ก็​ได้​ปิ๊ก​มา​กรุง​ดามัสกัส​แหม 18อยู่​ตี้​หั้น​ได้​สาม​ปี๋ แล้ว​ข้าพเจ้า​ก็​ได้​ไป​หา​เปโตร​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม กับ​อยู่​ตวย​เขา​สิบ​ห้า​วัน 19บ่ได้​ปะ​อัครทูต​คน​อื่นๆ เลย นอกจาก​ยากอบ​น้อง​ของ​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา​เต้าอั้น 20ข้าพเจ้า​ยืนยัน​ต่อ​หน้า​พระเจ้า​ได้​ว่า เรื่อง​ตี้​เขียน​มา​นี้​บ่ได้​จุ​ใผ​เลย

21เมื่อ​ลูน​มา ข้าพเจ้า​ได้​เข้า​ไป​แคว้น​ซีเรีย​กับ​แคว้น​ซีลีเซีย 22ส่วน​คริสตจักร​ตังหลาย​ของ​พระเยซู​คริสต์​ใน​แคว้น​ยูเดีย บ่มี​ใผ​ฮู้จัก​ข้าพเจ้า​เป๋น​ส่วน​ตั๋ว 23หมู่​เขา​ได้ยิน​คน​อู้​กั๋น​ว่า “คน​ตี้​เกย​ข่ม​เหง​หมู่​เฮา​ตะก่อน​นั้น บ่าเดี่ยว​นี้​เขา​ได้​มา​บอก​เถิง​ความ​เจื้อ ตี้​เขา​เกย​ฮิ​จะ​ทำลาย​มา​ก่อน” 24แล้ว​หมู่​เขา​ปา​กั๋น​สรรเสริญ​พระเจ้า ย้อน​เรื่อง​ของ​ข้าพเจ้า