Search form

กาลาเทีย 1:3

3ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​พระคุณ​ตึง​สันติสุข​จาก​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เฮา กับ​จาก​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เต๊อะ