Search form

กาลาเทีย 1:4

4พระเยซู​ได้​สละ​จีวิต​ของ​พระองค์​เปื้อ​บาป​ของ​เฮา เปื้อ​จ้วย​เฮา​หื้อ​ป๊น​จาก​บาป​ใน​ยุค​นี้ ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เฮา