Search form

กาลาเทีย 1:6

ข่าวดี​ตี้​แต๊​จริง

6ข้าพเจ้า​งืด​ขนาด​ว่า ยัง​บ่ตัน​หยัง​เตื้อ หมู่​ต้าน​ก็​ปา​กั๋น​ละ​พระเจ้า ผู้​ตี้​ฮ้อง​ต้าน​เข้า​มา​หา​พระองค์ โดย​พระคุณ​ของ​พระเยซู​คริสต์ แล้ว​ก่ำลัง​จะ​ไป​ตวย​ต๋าม​กำ​สอน​อย่าง​อื่น​ตี้​หมู่​เขา​อ้าง​ว่า​เป๋น​ข่าวดี​เหีย