Search form

กาลาเทีย 1:7

7ความ​จริง​บ่มี​ข่าวดี​อย่าง​อื่น​แหม​แล้ว แต่​มี​บาง​คน​เยียะ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​เกิด​ความ​สับสน โดย​ตั้งใจ๋​จะ​บิด​เบือน​ข่าวดี​แต๊ๆ ของ​พระเยซู​คริสต์ ไป​เป๋น​อย่าง​อื่น​เหีย