Search form

กาลาเทีย 2:17

17ถ้า​ต๋อน​ตี้​เฮา​ยอม​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ผ่าน​ตาง​พระคริสต์ แต่​จาว​ยิว​ถือ​ว่า​เฮา​เป๋น​คน​บาป​ย้อน​บ่เยียะ​ตวย​ต๋าม​บท​บัญญัติ สิ่ง​นี้​หมายความ​ว่า​พระคริสต์​สนับ​สนุน​หื้อ​เฮา​เยียะ​บาป​กา บ่ใจ้​แน่ๆ