Search form

กาลาเทีย 2:20

20ตั๋ว​ข้าพเจ้า​นี้​ได้​ถูก​เขิง​อยู่​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​​ตวย​พระคริสต์ กับ​ได้​ต๋าย​ไป​แล้ว บ่าเดี่ยว​นี้​พระเยซู​ก็​อยู่​ใน​ตั๋ว​ของ​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​ใจ๊​จีวิต​ต่อ​ไป​โดย​ก๋าน​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระคริสต์ ผู้​เซิ่ง​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า พระองค์​ฮัก​ข้าพเจ้า​กับ​ได้​สละ​จีวิต​เปื้อ​ข้าพเจ้า