Search form

กาลาเทีย 2:21

21ข้าพเจ้า​บ่ละ​ขว้าง​พระคุณ​ของ​พระเจ้า ย้อน​ว่า​ถ้า​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​เยียะ​หื้อ​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม ก๋าน​ตี้​พระคริสต์​ต๋าย​นี้​ก็​บ่เกิด​ประโยชน์​อะหยัง”