Search form

กาลาเทีย 3

ปอน​ของ​พระเจ้า​เมื่อ​เจื้อ​วางใจ๋​พระคริสต์

1ปี้น้อง​จาว​กาลาเทีย​เหย เป๋น​จาใด​บ่หลวก​จาอี้ มี​ใผ​เป่า​กาถา​ใส่​ต้าน​ตังหลาย​หื้อ​กึ๊ด​ผิด​กา เรื่อง​ตี้​พระเยซู​คริสต์​ถูก​เขิง​จ๋น​ต๋าย​นั้น ข้าพเจ้า​ก็​ได้​อู้​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​เข้าใจ๋​ดี​แล้ว​ลอ

2ข้าพเจ้า​ใค่​ฮู้​ข้อ​เดียว​ว่า ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​จาใด ได้​ฮับ​โดย​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​กา กาว่า​ได้​ฮับ​เมื่อ​ได้​ฟัง​ข่าวดี​แล้ว​มี​ความ​เจื้อ 3ต้าน​ตังหลาย​บ่กึ๊ด​พ่อง​กา หลังจาก​ตี้​ต้าน​ก่อ​เก๊า​จีวิต​ใน​พระคริสต์​โดย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​แล้ว บ่าเดี่ยว​นี้​จะ​หื้อ​มา​เสี้ยง​สุด​ลง​โดย​ก๋าน​เปิ้ง​ก๋ำลัง​ตั๋ว​เก่า​กา 4ประสบก๋ารณ์​ตี้​หมู่​ต้าน​ได้ฮับ​มา​นั้น บ่มี​ประโยชน์​อะหยัง​พ่อง​เลย​กา ต้อง​มี​พ่อง​ละ 5พระองค์​ผู้​ตี้​หื้อ​พระวิญญาณ​กับ​ต้าน​ตังหลาย​กับ​ได้​เยียะ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​ต้ามก๋าง​หมู่​ต้าน​นั้น ย้อน​ต้าน​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ กาว่า​ได้​ฟัง​ข่าวดี​แล้ว​เจื้อ​กา

6หื้อ​ผ่อ​อับราฮัม​เต๊อะ พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า “ต้าน​ได้​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระเจ้า พระเจ้า​จึง​ยอมฮับ​ต้าน​ว่า​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม” 7ขอ​หื้อ​ฮู้​เต๊อะ​ว่า หมู่​คน​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระเจ้า ก็​ถือ​ว่า​เป๋น​ลูก​หลาน​ของ​อับราฮัม​เหมือน​กั๋น 8ใน​พระคัมภีร์​ได้​เขียน​กำ​ตวายตั๊ก​ล่วง​หน้า​มา​เมิน​แล้ว​ว่า พระเจ้า​จะ​เยียะ​หื้อ​คน​ต่างจ้าด​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ความ​เจื้อ จึง​ได้​บอก​ข่าวดี​นี้​หื้อ​อับราฮัม​ฮู้​ล่วง​หน้า​ว่า “คน​กู้ๆ จ้าด​ใน​โลก​จะ​ได้​ฮับ​ปอน​ผ่าน​ตาง​เจ้า” 9ย้อน​จาอั้น คน​ตี้​เจื้อ​วาง​ใจ๋​ใน​พระเยซู ก็​ได้ฮับ​ปอน​ตวย​กั๋น​กับ​อับราฮัม​ตี้​มี​ความ​เจื้อ​ใน​พระเจ้า​นั้น

10คน​ตังหลาย​ตี้​เปิ้ง​ก๋าน​เยียะ​ตวย​ต๋าม​บท​บัญญัติ ก็​ถูก​แจ้ง​สาป ต๋าม​ตี้​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า “คน​ใด​ตี้​บ่ได้​เยียะ​ตวย​ต๋าม​ข้อ​ความ​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​หนังสือ​บท​บัญญัติ​กู้​ข้อ ก็​ถูก​แจ้ง​สาป” 11เป๋น​ตี้​ฮู้​กั๋น​ดี​แล้ว​ว่า บ่มี​ใผ​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ใน​สาย​ต๋า​ของ​พระเจ้า​ได้ โดย​ก๋าน​เยียะ​ตวย​ต๋าม​บท​บัญญัติ ย้อน​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า “คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ความ​เจื้อ​ของ​เขา จะ​มี​จีวิต”.ฅ 12แต่​ก๋าน​เยียะ​ตวย​ต๋าม​บท​บัญญัติ​นั้น บ่ได้​เปิ้ง​ความ​เจื้อ​เป๋น​หลัก พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า “คน​ตี้​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​กู้​ข้อ ก็​จะ​ได้​จีวิต​ตาง​บท​บัญญัติ​นั้น” 13พระเยซู​คริสต์​ได้​จ้วย​เฮา​หื้อ​ป๊น​จาก​ก๋าน​แจ้ง​สาป​ของ​บท​บัญญัติ​แล้ว พระองค์​ยอม​ถูก​แจ้ง​สาป​แตน​เฮา ต๋าม​ตี้​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า “คน​ตี้​ถูก​แขวน​ไว้​บน​เก๊าไม้​เป๋น​คน​ถูก​แจ้ง​สาป” 14ตี้​เป๋น​จาอี้ ก็​เปื้อ​จะ​หื้อ​คน​ต่างจ้าด​ได้​ฮับ​ปอน​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์ ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​ได้​สัญญา​ไว้​กับ​อับราฮัม กับ​เปื้อ​จะ​หื้อ​หมู่​เฮา​ได้​ฮับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​โดย​ตาง​ความ​เจื้อ ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​สัญญา​ไว้

บท​บัญญัติ​กับ​พระสัญญา​ของ​พระเจ้า

15ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย ข้าพเจ้า​ขอ​ยก​ตั๋ว​อย่าง​จาก​จีวิต​คน​เฮา​ว่า เมื่อ​คน​สอง​ฝ่าย​ตก​ลง​เยียะ​สัญญา​กั๋น​ไว้ ฝ่าย​นึ่ง​ฝ่าย​ใด​ก็​บ่สามารถ​ยกเลิก​กาว่า​เพิ่ม​เติม​สัญญา​นั้น​ได้ 16พระสัญญา​ตี้​พระเจ้า​ได้​เยียะ​ไว้​กับ​อับราฮัม​จ๋น​แผว​ลูก​หลาน​ของ​เขา​ก็​เหมือน​กั๋น พระเจ้า​บ่ได้​สัญญา​กับ​ลูก​หลาน​ของ​เขา​หลายๆ คน แต่​ได้​สัญญา​กับ​คน​คน​เดียว ลูก​หลาน​คน​นั้น​คือ​พระเยซู​คริสต์ 17ความหมาย​ของ​ข้าพเจ้า​ก็​คือ บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​ตี้​เกิด​ขึ้น​เมื่อ​ลูน​เถิง​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ปี๋​นั้น ก็​บ่สามารถ​ยกเลิก​พันธสัญญา​กับ​ข้อ​ตกลง​ตี้​พระเจ้า​ได้​หื้อ​กับ​อับราฮัม​ได้ 18ถ้า​ก๋าน​ตี้​จะ​ได้​ฮับ​ปอน​นี้​ขึ้น​อยู่​กับ​บท​บัญญัติ​แล้ว ก็​แสดง​ว่า​บ่ได้​ขึ้น​อยู่​กับ​พระสัญญา แต่​พระเจ้า​โผด​หื้อ​ปอน​นั้น​กับ​อับราฮัม​โดย​ผ่าน​ตาง​พระสัญญา​อย่าง​เดียว

19ถ้า​เป๋น​จาอี้​แล้ว บท​บัญญัติ​มี​ไว้​เยียะ​หยัง ก็​มี​ไว้​หื้อ​คน​ตี้​เยียะ​ผิด​ฮู้​ว่า เขา​ได้​ฝ่าฝืน​บท​บัญญัติ​นั้น จ๋น​กว่า​ลูก​หลาน​คน​นั้น​ตี้​พระเจ้า​ได้​สัญญา​ไว้​จะ​มา​เถิง พระเจ้า​ใจ๊​ทูตสวรรค์​เอา​บท​บัญญัติ​นั้น​หื้อ​โมเสส เปื้อ​โมเสส​จะ​ได้​เป๋น​คน​ก๋าง​เอา​ไป​หื้อ​คน​ตังหลาย 20แต๊ๆ แล้ว ถ้า​มี​หลาย​ฝ่าย​ก็​จ๋ำเป๋น​ต้อง​มี​คน​ก๋าง แต่​พระเจ้า​ได้​หื้อ​พระสัญญา​กับ​อับราฮัม​โดย​พระองค์​เอง จึง​บ่ต้อง​มี​คน​ก๋าง

เป้าหมาย​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส

21ถ้า​จาอั้น​บท​บัญญัติ​ของ​พระเจ้า​ตี้​หื้อ​โมเสส​กับ​พระสัญญา​ตี้​พระเจ้า​ได้​หื้อ​กับ​อับราฮัม​นั้น​ขัดแย้ง​กั๋น​กา แต๊ๆ แล้ว​บ่ใจ้​จาอั้น ถ้า​บท​บัญญัติ​สามารถ​หื้อ​จีวิต​ตี้​เตี้ยงแต๊​กับ​เฮา​ได้ บ่าเดี่ยว​นี้​เฮา​ก็​คง​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม ย้อน​เฮา​มี​บท​บัญญัติ​นั้น​แล้ว 22พระคัมภีร์​บอก​ว่า คน​ตังหลาย​ถูก​บาป​กักขัง​ไว้ ตี้​เป๋น​จาอี้​ก็​เปื้อ​ว่า​คน​ตี้​เจื้อ​จะ​ได้​ฮับ​พระสัญญา​ต๋าม​ความ​เจื้อ​ตี้​เขา​มี​ใน​พระเยซู​คริสต์

23ก่อน​ตี้​เวลา​นั้น​จะ​มา คือ​เวลา​ตี้​เฮา​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระเยซู​คริสต์ หมู่​เฮา​ก็​เผียบ​เหมือน​ถูก​ขัง​อยู่​ใน​คอก​ของ​บท​บัญญัติ จ๋น​เถิง​พระเยซู​คริสต์​มา เปื้อ​เฮา​จะ​ได้​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ความ​เจื้อ​นั้น 24ถ้า​จาอั้น​แล้ว บท​บัญญัติ​นี้​ก็​เผียบ​เหมือน​เป๋น​ผู้​ตี้​ควบคุม​เฮา จ๋น​เถิง​วัน​ตี้​พระเยซู​คริสต์​มา เปื้อ​พระเจ้า​จะ​เยียะ​หื้อ​เฮา​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ความ​เจื้อ 25บ่าเดี่ยว​นี้​หมู่​เฮา​ได้​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระเยซู​คริสต์​แล้ว บท​บัญญัติ​ก็​บ่ต้อง​ควบคุม​เฮา​แหม

26หมู่​ต้าน​มี​ความ​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระเยซู​คริสต์ จาอั้น​หมู่​ต้าน​ก็​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า​เหมือน​กั๋น 27ย้อน​ว่า​ต้าน​ตังหลาย​ตี้​ได้ฮับ​บัพติศมา​หื้อ​เป๋น​คน​ของ​พระคริสต์​แล้ว ก็​ก๋าย​เป๋น​เหมือน​พระคริสต์​ตวย 28โดย​พระ​เยซู​คริสต์​ต้าน​ตังหลาย​บ่มี​ก๋าน​แยก​ว่า​เป๋น​จาว​ยิว​กาว่า​จาว​กรีก เป๋น​ขี้ข้า​กาว่า​มี​อิสระ เป๋น​ป้อจาย​กาว่า​แม่ญิง แหม​ต่อ​ไป ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​ได้​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​ใน​พระเยซู​คริสต์​แล้ว 29ถ้า​ต้าน​ตังหลาย​เป๋น​คน​ของ​พระคริสต์​แล้ว ต้าน​ตังหลาย​ก็​ถือ​ว่า​เป๋น​ลูก​หลาน​ของ​อับราฮัม คือ​เป๋น​คน​ตี้​ได้​ฮับ​ปอน​ตี้​พระเจ้า​ได้​สัญญา​ไว้​ว่า​จะ​หื้อ​อับราฮัม​เหมือน​กั๋น​เน่อ