Search form

กาลาเทีย 3:1

ปอน​ของ​พระเจ้า​เมื่อ​เจื้อ​วางใจ๋​พระคริสต์

1ปี้น้อง​จาว​กาลาเทีย​เหย เป๋น​จาใด​บ่หลวก​จาอี้ มี​ใผ​เป่า​กาถา​ใส่​ต้าน​ตังหลาย​หื้อ​กึ๊ด​ผิด​กา เรื่อง​ตี้​พระเยซู​คริสต์​ถูก​เขิง​จ๋น​ต๋าย​นั้น ข้าพเจ้า​ก็​ได้​อู้​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​เข้าใจ๋​ดี​แล้ว​ลอ