Search form

กาลาเทีย 3:11

11เป๋น​ตี้​ฮู้​กั๋น​ดี​แล้ว​ว่า บ่มี​ใผ​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ใน​สาย​ต๋า​ของ​พระเจ้า​ได้ โดย​ก๋าน​เยียะ​ตวย​ต๋าม​บท​บัญญัติ ย้อน​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า “คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ความ​เจื้อ​ของ​เขา จะ​มี​จีวิต”