Search form

กาลาเทีย 3:15

บท​บัญญัติ​กับ​พระสัญญา​ของ​พระเจ้า

15ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย ข้าพเจ้า​ขอ​ยก​ตั๋ว​อย่าง​จาก​จีวิต​คน​เฮา​ว่า เมื่อ​คน​สอง​ฝ่าย​ตก​ลง​เยียะ​สัญญา​กั๋น​ไว้ ฝ่าย​นึ่ง​ฝ่าย​ใด​ก็​บ่สามารถ​ยกเลิก​กาว่า​เพิ่ม​เติม​สัญญา​นั้น​ได้