Search form

กาลาเทีย 3:2

2ข้าพเจ้า​ใค่​ฮู้​ข้อ​เดียว​ว่า ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​จาใด ได้​ฮับ​โดย​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​กา กาว่า​ได้​ฮับ​เมื่อ​ได้​ฟัง​ข่าวดี​แล้ว​มี​ความ​เจื้อ