Search form

กาลาเทีย 3:21

เป้าหมาย​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส

21ถ้า​จาอั้น​บท​บัญญัติ​ของ​พระเจ้า​ตี้​หื้อ​โมเสส​กับ​พระสัญญา​ตี้​พระเจ้า​ได้​หื้อ​กับ​อับราฮัม​นั้น​ขัดแย้ง​กั๋น​กา แต๊ๆ แล้ว​บ่ใจ้​จาอั้น ถ้า​บท​บัญญัติ​สามารถ​หื้อ​จีวิต​ตี้​เตี้ยงแต๊​กับ​เฮา​ได้ บ่าเดี่ยว​นี้​เฮา​ก็​คง​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม ย้อน​เฮา​มี​บท​บัญญัติ​นั้น​แล้ว