Search form

กาลาเทีย 3:22

22พระคัมภีร์​บอก​ว่า คน​ตังหลาย​ถูก​บาป​กักขัง​ไว้ ตี้​เป๋น​จาอี้​ก็​เปื้อ​ว่า​คน​ตี้​เจื้อ​จะ​ได้​ฮับ​พระสัญญา​ต๋าม​ความ​เจื้อ​ตี้​เขา​มี​ใน​พระเยซู​คริสต์