Search form

กาลาเทีย 3:3

3ต้าน​ตังหลาย​บ่กึ๊ด​พ่อง​กา หลังจาก​ตี้​ต้าน​ก่อ​เก๊า​จีวิต​ใน​พระคริสต์​โดย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​แล้ว บ่าเดี่ยว​นี้​จะ​หื้อ​มา​เสี้ยง​สุด​ลง​โดย​ก๋าน​เปิ้ง​ก๋ำลัง​ตั๋ว​เก่า​กา