Search form

กาลาเทีย 3:5

5พระองค์​ผู้​ตี้​หื้อ​พระวิญญาณ​กับ​ต้าน​ตังหลาย​กับ​ได้​เยียะ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​ต้ามก๋าง​หมู่​ต้าน​นั้น ย้อน​ต้าน​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ กาว่า​ได้​ฟัง​ข่าวดี​แล้ว​เจื้อ​กา