Search form

กาลาเทีย 3:8

8ใน​พระคัมภีร์​ได้​เขียน​กำ​ตวายตั๊ก​ล่วง​หน้า​มา​เมิน​แล้ว​ว่า พระเจ้า​จะ​เยียะ​หื้อ​คน​ต่างจ้าด​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ความ​เจื้อ จึง​ได้​บอก​ข่าวดี​นี้​หื้อ​อับราฮัม​ฮู้​ล่วง​หน้า​ว่า “คน​กู้ๆ จ้าด​ใน​โลก​จะ​ได้​ฮับ​ปอน​ผ่าน​ตาง​เจ้า”