Search form

กาลาเทีย 4:1

เฮา​จะ​ได้​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า

1ข้าพเจ้า​จะ​อธิบาย​โดย​กำเผียบ​ว่า ต๋อน​ตี้​ผู้​ฮับ​มรดก​ยัง​เป๋น​หละอ่อน​อยู่​นั้น เขา​ก็​เหมือน​เป๋น​ขี้ข้า เถิง​แม้ว่า​เขา​จะ​เป๋น​เจ้าของ​ทรัพย์​สมบัติ​ตึงหมด​ก็​ต๋าม