Search form

กาลาเทีย 4:14

14เถิง​แม้​ว่า​ข้าพเจ้า​บ่สบาย เยียะ​หื้อ​เป๋น​ภาระ​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ตี้​ต้อง​ผ่อ​กอย​เอา​ใจ๋​ใส่ ต้าน​ตังหลาย​ก็​บ่ได้​ดู​แควน​กาว่า​ละ​ข้าพเจ้า แต่​ได้​ต้อนฮับ เหมือน​กับ​ว่า​ข้าพเจ้า​เป๋น​ทูตสวรรค์​จาก​พระเจ้า กาว่า​เป๋น​พระเยซู​คริสต์​เหีย​เลย